ប្រជាព ល រដ្ឋ ជា ច្រើ ន គ្រួសា រ បាន ផ្ទុះ កា រត វ៉ាសុំ ឲ្យ សួន ឧ ស្សា ហ ក ម្ម កំ ព ង់ សី លា បើ ក ផ្លូវ ឡើ ង វិ ញ ខ ណៈ ក្រុ មហ៊ុ ន កំ ពុ ង តែយ ក ផ្លូ វ សា ធារ ណៈ ដែ ល ពួ ក គាត់ ធ្លា ប់ ប្រើ ប្រាស់ ទៅ ធ្វើ ជា ក ម្ម សិ ទ្ធិ ផ្តាច់ មុ ខ និ ង ព័ទ្ធ ប ង្គោ ល រប ង

0
32

ខេត្ត ព្រះសី ហនុ ៖ កា ល ពីថ្ងៃ ទី 27 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2 0 2 0 ក្រុ ម អ្ន ក សារ ព័ ត៌ មាន បា ន ទៅ យក ព័ ត៌ មាន ពីប្រ ជា ព ល រដ្ឋ ជា ច្រើ ន គ្រួ សារ មក ពី ឃុំ អូរ បាក់ រ ទេះ ស្រុ ក កំ ព ង់សិ លា ខេ ត្តកោះ កុ ង បា នលើ កគ្នា ម ក តវ៉ា ចំ ពោះ ក្រុ មហ៊ុ ន មួ យ ឈ្មោះ សួន ឧ ស្សា ហ ក ម្មកំ ព ង់ សី លា ដែ ល បាន និ ង កំ ពុង តែយ ក ផ្លូ វ សា ធា រណៈ រ ប ស់រ ដ្ឋ ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លា ប់ ប្រើប្រា ស់ ជារៀ ង រាល់ ថ្ងៃ ទៅធ្វើ ជា ក ម្មសិ ទ្ធិ ផ្តា ច់មុ ខរ បស់ក្រុ ម ហ៊ុន និ ង ព័ទ្ធ ប ង្គោ ល រប ង មិ ន ឲ្យ ព លរ ដ្ឋ អា ចធ្វើ ដំ ណើ រ ទៅ មក ចេ ញ ចូ លបា ន ឡើ យ ដែ ល ជាហេ តុ ធ្វើ ឲ្យព ល រដ្ឋរ ង ទុក្ខ លំ បា ក បា ត់ ប ង់ផ្លូវ ដឹក ក សិ ផ ល ដែ ល ជាស្នូ ល សេ ដ្ឋ កិ ច្ចគ្រួ សា រ បណ្ដា ល ឱ្យ ពួ កគា ត់ រ ង នូវ ផ លប៉ះ ពា ល់ ដល់ជី វ ភាព កា ន់ តែក្រី ក្រ ទើប សុំឲ្យ រា ជ រ ដ្ឋាភិ បា ល ជួ យ បើក ផ្លូ វ ឡើង វីញផង។

តាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមកចូលរួម ត វ៉ា នៅទី តាំ ង ក ន្លែង បិ ទ ផ្លូ វ បា ន បញ្ជា ក់ ប្រា ប់ក្រុ ម អ្ន ក សារ ព័ ត៌ មា នថា ផ្លូ វ ដែល ក្រុ ម ហ៊ុ នសួ ន ឧ ស្សា ហ កម្ម កំ ព ង់សី លា បាន ធ្វើ រ ប ងបិ ទ នេះ គឺជា ផ្លូ វ សា ធា រណៈ រ ប ស់រ ដ្ឋ ដែល មា ន ប្រ ជាព ល រដ្ឋ រា ប់ រយ គ្រួ សា រ ធ្លា ប់ បា ន ចេ ញចូ ល ទៅ ច ម្ការ ដឹ កក សិ ផល ទៅ លក់ នៅ ទីផ្សា រ និង ទៅ ប្រ កប រ បរ ផ្សេ ងៗ តាំង ពី មិ នទា ន់ មាន ក្រុ ម ហ៊ុន ខា ង លើម ក ម្លេះ ។ ស្រា ប់ តែនៅ ថ្ងៃ ទី ២១ ខែ កញ្ញា ក ន្ល ងទៅ នេះ ក្រុម ហ៊ុ ន ខាង លើ បែរ ជាធ្វើ រ ប ង បិទ ផ្លូ វ ដែ លពួ ក គា ត់ ធ្លា ប់ប្រើ ប្រា ស់ នោះ មិ ន ឲ្យចេ ញ ចូ លបា ន ឡើ យ ធ្វើ ឲ្យប្រ ជា ព ល រ ដ្ឋក្នុ ង ឃុំ ទាំ ង មូល មា ន ការ លំ បាក មិ ន អា ច បរ រ ទេះ រ ថ យ ន្ត និ ងយា ន្ត ជំ និះ ផ្សេ ង ៗ ទៅ កាន់ ច ម្កា រ ឬ ចេញ ចូ ល ទៅ ម ន្ទី រពេ ទ្យ សា លា រៀន បា ន ដូ ច មុ នឡើ យ ធ្វើ ឲ្យ ពល រ ដ្ឋ ទាំ ងអ ស់ គ្នា កំពុ ង ជួ បប ញ្ហា លំ បា ក ក្នុ ង ជី វ ភា ព គ្រួសា រ ខ ណៈ ដែល សេ ដ្ឋ កិ ច្ច ក្នុង គ្រួ សា រ រ បស់ ពួ ក គា ត់ កំ ពុ ង ធ្លា ក់ ស្រា ប់ ផង ។

ប្រជា ព លរ ដ្ឋបា ន អះ អា ង ទៀត ថា ក្រោយ ពេ ល ផ្លូវ ខា ង លើ ត្រូ វបា នក្រុ ម ហ៊ុន បិ ទ មិ នត្រឹ ម តែ ធ្វើ ឲ្យព ល រ ដ្ឋ មិ ន អាច ចូ ល ដី ច ម្កា រ បា ន ប៉ុណ្ណោះ ទេ ថែ ម ទាំ ងធ្វើ ឲ្យ ពួ ក គា ត់ ត្រូ វធ្វើ ដំ ណើ រតា ម ផ្លូ វ វា ង រាប់ គី ឡូ ម៉ែ ត្រ ចំ ណា យ ពេ លវេ លា ច្រើ នទ ម្រាំ ទៅ ដល់ គោ ល ដៅ ដែ ល ជា ផ្សារ សា លា រៀ ន ឬ ម ន្ទី រពេ ទ្យ ។

ចំណែ ក លោក ឱ ឆៃ ហៀង មេ ភូ មិស្ទឹ ង សំ រោង ឃុំ អូ រ បា ក់រ ទេះ បា ននិ យា យ ថា កា លពី ឆ្នាំ ១ ៩ ៩ ៤ ដី តំប ន់ ខា ង លើ នេះ រា ជរ ដ្ឋា ភិ បា ល បា ន ផ្ត ល់សិ ទ្ធិ វិ និ យោ គ ដីស ម្បា ទា នសេ ដ្ឋ កិ ច្ច ឲ្យ ក្រុ មហ៊ុ ន មួ យ ឈ្មោះ យូ នី ផ្លែ ន តែ ក្រុម ហ៊ុ ននេះមិ ន បា នបិ ទ ផ្លូ វនេះ នោះ ទេ ដោយ សា រ ផ្លូ វ នេះ មាន ស្រា ប់ ជា យូ ម ក ហើយ ក្រោ យម ក ក្រុ ម ហ៊ុ ននេះ ក៏ បា នសា ង ប ន្តឲ្យ ក្រុ ម ហ៊ុ នថ្មី មួ យ ទៀ ត ហើយ ក៏ ស្រា ប់ តែ កែ ប្រែពី ដី រ ដ្ឋ ទៅ ជា ដីឯ ក ជ ន វិញ រួ ច ក៏ មាន កា រ បិ ទផ្លូ វ ជា ក់ ស្តែង នេះ តែ ម្ត ង ។

លោ ក ឆា យ ជាង ហេ ង មេ ឃុំអូ រ បា ក់រ ទេះ ស្រុ ក កំ ពង់ សី លា បាន ឲ្យ ដឹ ង ថា ក រ ណី ទំនា ស់ រ វា ង ពល រ ដ្ឋ និ ង ក្រុ ម ហ៊ុ នសួ ន ឧ ស្សា ហក ម្ម កំ ព ង់ សី លា នេះ លោ ក បា ន ព្យា យាម ស្វែ ង រ ក ការ ស ម្រ ប សម្រួ លដោះ ស្រា យចំ នួ ន ៣ លើ ក រួច ម ក ហើ យ ហើ យ លោក ក៏ បា ន រា យ កា រ ណ៍ ជូន ស្រុ ក ខាង ស្រុ ក បា ន សំណូ ម ព រ ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុ ន បើ ក ផ្លូ វឡើ ង វិ ញ សិន ដើ ម្បី ស ម្រួ លជា មួ យ ព ល រដ្ឋ ក៏ ប៉ុ ន្តែ ការ ដោះ ស្រា យ រ ប ស់ថ្នា ក់ ស្រុ ក ខា ង ក្រុ ម ហ៊ុន មិ ន ព្រ ម ធ្វើតា ម ឡើ យ។ លោ ក ឆា យ ជា ង ហេ ង បា ន ប ញ្ជា ក់ថា ទី តាំ ងផ្លូ វ ដែ ល មា នទំ នា ស់ នេះ ដើ ម ឡើ យគឺ ជា ដី ស្ថិ តក្នុ ង គ ម្រោ ង ស ម្ប ទាន សេ ដ្ឋ កិ ច្ច រប ស់រ ដ្ឋឲ្យ ក្រុ ម ហ៊ុន ឧ ស្សា ហ ក ម្ម តែក្រោ យ ម ក មាន កា រ ផ្ទេ រ មក ឲ្យ ក្រុ ម ហ៊ុន ថ្មី ដែ លមា ន ឧ ក ញ្ញា ថៃ ម៉េ ង លី ម ជា ម្ចា ស់ ភា គ ហ៊ុន ហើ យ លោក ក៏ មិ នបា ន ដឹ ង ថា ក្រុ មហ៊ុ ន ខា ងលើ អា ច កែ ប្រែពី ដី ស ម្បទា ន រ បស់ រ ដ្ឋ ម ក ឯ កជ ន វិ ញ តាម រ បៀ ប ណាដែ រ ។ លោ ក មេឃុំបា ន ប ញ្ជាក់ ទៀ ត ថា ចំ ពោះ គ ម្រោង ផ្លូ វ ល្បឿ នលឿ ន ក៏បា ន ស ង់ ជា ស្ពាន ត្រ ង់ ចំ ណុ ចផ្លូ វ នេះ ផ ងដែ រ ដើម្បី ទុ កផ្លូ វ ឲ្យព លរ ដ្ឋឆ្ល ង កា ត់ពី ខា ង ក្រោ ម ស្ពាន ។ លោ ក មេ ឃុំបា ន ប ន្តទៀ ត ថា បើ សិ ន មា នកា រ បិ ទ ផ្លូ វ បែប នេះ ទោះ ខំ ធ្វើស្ពា ន ក៏ គ្មា នន័ យ ដែ រ ព្រោះ ព ល រ ដ្ឋឆ្ល ង កាត់ មិ ន កើត ។

លោក សៅ បូ រី វឌ្ឍ នៈ អ ភិ បាល ស្រុ ក កំ ពង់ សិ លា បា ន ប្រា ប់ ឲ្យ សារ ព័ ត៌ មា នយើ ង ឲ្យ ដឹ ង ថា ក រ ណី នេះ លោក នឹ ង ឲ្យ ក្រុ ម ការ ងា រ ជំ នា ញ ភូ មិបា ល ចុះពិ និ ត្យ ឡើង វិ ញ ម្ត ងទៀ ត ថា តើ ផ្លូវ ទាំ ង នោះ ស្ថិ ត នៅ ក្នុង ដី ក្រុ ម ហ៊ុន ឬ មួយ យ៉ា ងណា ?។

ក រ ណីនេះ ពល រ ដ្ឋ បាន សំ ណូ មព រ ឲ្យ អា ជ្ញា ធរ និ ង ថ្នា ក់ ដឹ កនាំ ជួ យ ពិ ចា រណា និ ង ដោះ ស្រា យបើ ក ផ្លូ វ នេះ ឲ្យ ពួក គា ត់ឲ្យ ដូ ច ដើ មវិ ញ ព្រោះ ថាកា រ ធ្វើ រ ប ង បិទ ផ្លូ វ បែ ប នេះ ហា ក់ បីដូ ច ជា ផ្តា ច់ សេ ដ្ឋ កិច្ច គ្រួ សាររ ប ស់ ពួ កគា ត់ យ៉ា ង ដូច្នេះ ។

នៅ ល្ងាច ថ្ងៃ ទី ២៧ ខែ កញ្ញា នេះ លោ ក តាំង ធី អ្នក ចា ត់ កា រទូ ទៅរ ប ស់ ក្រុម ហ៊ុ ន សួ ន ឧ ស្សា ហក ម្ម កំ ព ង់ សិលា បា នអះអាង ប្រាប់ ប ណ្តាញ សា រព័ ត៌ មា នថា ខាង ក្រុ ម ហ៊ុន ពិត ជា បាន ធ្វើ រ ប ងប ន្លា លួ ស បិទ ផ្លូ វ នៅចំ ណុ ច ខាង លើ នេះ មែ ន គឺ បិ ទនៅ លើ ដី រ បស់ ក្រុ ម ហ៊ុ ន ដែ ល មា ន ប្លង់ ត្រឹ ម ត្រូ វ។ អង្គ ភា ព យើង មិន អាច សុំ កា រប ក ស្រា យ ពីលោ ក ឧ កញ្ញា ថៃ ម៉ែង លី ម បា ន នៅ ឡើ យទេ ដោ យ សារ មិ ន មា ន ប្រ ព័ន្ធ ទំ នា ក់ ទំន ងតែនិងព្យាយាមនៅពេលក្រោយ ៕

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here