បែ កធ្លា យ មេ ភូមិស្រែថ្មី ឃុំថ្មស ចុះហ ត្ថ លេខា លក់ ដីស ហ គម ន៍ ៣ ០ ហិ កតា នៅភ្នំ ព្រែ ករា ក់

0
81

ខេ ត្តកោះ កុ ង ៖ តា ម ប្រភ ព ព័ត៌ មា នច្បា ស់ ការ ឲ្យ ដឹ ងថា លោក ស ន ចេ ក មេ ភូ មិស្រែ ថ្មី ឃុំ ថ្មស ស្រុកបូ ទុ មសា គ រ ខេ ត្ត កោះកុ ង
បា ន ឃុ បឃិ ត គ្នា ជាប្រ ព័ ន្ធ ល ក់ដី ស ហ គ មន៍ ចំ នួន ៣ ០ ហិកតា ស្ថិ ត នៅ ចំណុ ច ខ្ន ងភ្នំ ព្រែ ករា ក់ ក្នុ ងភូ មិ ស្រែថ្មី ឃុំ ថ្ម ស ស្រុ ក បូទុ ម សាគ រ ខេ ត្ត កោះកុ ង ។ លោ ក សន ចេក មេ ភូមិស្រែ ថ្មី បា ន ឃុប ឃិ ត គ្នាជា មួ យ ប ក្សពួ ក អនុ ភូ មិ ហើ យ និងឈ្មោះ ប៉ែ ន ផែ រួ ម និ ងប្រ ព ន្ធលោ ក ប៉ែ ន ផែ ដែល ជា អ្ន ក ឈ រឈ្មោះ ល ក់ ដីស ហ គ មន៍ ខា ង លើនេះ ហើ យ លោក ស ន ចេក ជាអ្ន ក រៀ បចំ គ ម្រោ ងនៅ ក្នុ ង ការ លួចល ក់ ដី ស ហ គម ន៍ ។

ដី សហ គ ម ន៍នេះ បាន ល ក់ទៅ អោយ ពលរដ្ឋ នៅភ្នំ ពេ ញ ឈ្មោះ ឆុ ង វា សនា និងឈ្មោះ គឹ ម ស្រូ យ ជា អ្ន កទិ ញ ដីសហគមន៏ទាំ ងអ ស់ នេះ ហើ យដី ដែ ល មេ ភូមិ ស ន ចេ ក ឃុ ប ឃិត គ្នាល ក់ក្នុ ង តម្លៃ ៣ ៧០ ០$ ( បី ពាន់ ប្រាំពិ រ រយ ដូ ល្លាអា មេរិ ក) សរុ បទឹ ក លុយ ដែល លក់ ដីស ហ គម ន៍នេះ បា នចំ នួន ១ ១ ១. ០ ០០$ ( មួ យ សែន មួយ ម៉ី នមួ យ ពា ន់ដូ ល្លា អា មេ រិក ) ។ លុ យ ទាំង អ ស់ នេះមេ ភូ មិ ស ន ចេ ក ជា អ្ន កមេ ចំ ណែក បែ ងចែ ក លុ យទាំ ងអ ស់ នេះចែ ក គ្នា ដោ យបា ន បែង ចែ កអោ យ ខាង ឈ្មោះ ប៉ែន ផែ និ ងប្រ ពន្ធ ប៉ែ ន ផែ ច្រើ នជា ង គេ ពី ព្រោះ ពី រនា ក់ ប្ដីប្រ ព ន្ធ នេះជា អ្ន កឈ រ ឈ្មោះល ក់ដី នេះ ។

តាម ប្រ ភព ព័ត៌ មា ន ពីក្រុ ម ការ ងា ររ បស់ មេ ភូ មិ ស ន ចេក សូ ម មិ នប ញ្ចេ ញឈ្មោះ និយា យ ថា ដោយ សារ បែ ង ចែក លុ យមិ ន ស្មើភា ព គ្នា នៅ ក្នុ ងកា រ ល ក់ដី ស ហគ មន៍ ក៍ ទុក លុ យនេះ បែ ង ចែក ទៅ អោយ លោ ក អិ ក កួន មេ ឃុំថ្មស មួ យ ចំណែ ក ហើ យ បែង ចែ កទុ ក អោយ ខា ង ប រិស្ថា ន មួ យចំ ណែ កទៀ ត ដែរ ។ លុ យ ទាំ ង អស់ នេះ មេ ភូមិ ស ន ចេ ក និ ងប្រពន្ធ ប៉ែ ន ផែ ជា អ្ន កបែ ង ចែ ក។

តា មប្រ ភ ព ពីប្រ ជា ពល រដ្ឋ រួម និងក្រុ ម ការ ងា រ សហ គ មន៍ ដែល ស្គា ល់ គ្នាស្និ ទ្ធ ស្នាល ជា មួយ លោ ក មេឃុំ អិក កួន សូម មិ ន បញ្ចេ ញ ឈ្មោះបា ន និយា យ ថា លុយ ល ក់ដី សហគមន៍ខាងលើនេះ មេភូ មិ សន ចេក ក៍បា ន លុ យ មេ ឃុំក៍ បា នលុ យ ហើ យលុ យ ទាំ ងអ ស់នេះ ឈ្មោះ ប៉ែ ន ផែ និង ប្រ ព ន្ធ ប៉ែ ន ផែ បាន ចែ ក លុយ អោ យ ទាំ ង អស់ ។

ចំណែ ក ឈ្មោះ ឆុ ង វា ស នា និងឈ្មោះ គឹម ស្រូ យ ដែ លជា អ្ន ក ទិ ញដី នោះ បា ននិ យា យ ថា គា ត់ ទិ ញដី នេះ ពី តា ផែ និង ប្រ ពន្ធ តា ផែ ជាអ្ន ក លក់ ដី នេះអោ យ គា ត់ ហើ យមេ ភូ មិ ស ន ចេ ក ជាអ្ន កចុះ ហ ត្ថ លេខា អោ យ គាត់ ដែ ទើ បគា ត់ ហ៊ា នទិ ញ ដីទាំ ង អស់ នេះ ។ អ្ន ក ទាំង ពី រ នាក់ នេះ និ យា យ បន្ត ថា បើ ដីនេះ អា ជ្ញា ធរ មិ នស៊ីញ៉េ អោយ គា ត់រឿ ង អ្វី គា ត់ទិ ញ នោះ អោ យតែ ភូមិ ឃុំ ស៊ី ញ៉េ អោយ គា ត់ គាត់និ ង ទិញ ហើ យ ពី ព្រោះ គា ត់មិ ន ដឹង ថា ដីនេះ ជា ដី ស ហ គ មន៍ ទេ ។

ចំ ណែ ក លោ ក អិ ក កួ ន មេឃុំ ថ្ម ស អ្ន ក សារ ព័ ត៌ មាន បា ន ទូ រស័ ព្ទ សួរ ពី រឿង លោក ស ន ចេ ក មេ ភូ មិ ស្រែថ្មី ល ក់ ដី សហ គ មន៍ លោ កមេ ឃុំ បាន និ យាយ ថា គា ត់ មិន បា នដឹ ង ទាំ ង អស់ ទេ រឿ ងមេ ភូ មិស៊ីញ៉េ ដីល ក់ នោះ គា ត់ មិ នបា ន ដឹង ពី ព្រោះ មេភូ មិ មិ ន បា នប្រា ប់ គាត់ ទេ រឿ ង ដីស ហ គ មន៍ នោះ ។ លោ ក មេ ឃុំ ប ន្តថា រឿ ងដី ធ្លី ស ហ គម ន៍ គា ត់មិ ន ដឹ ងថា នៅ ក ន្លែង ណា នោះ ទេ បើ មេភូ មិវា ស៊ី ញ៉េ ដីរ ដ្ឋ លក់ ឬ ដី គោ កទៅ នេះ សម្ដី មេ ឃុំ។

ចំ ណែ កមេ ភូ មិ ស ន ចេ ក អ្ន កសា រ ព័ត៌ មា ន ទូ រស័ ព្ទទៅ សុំការបំភ្លឺ តែមេ ភូ មិ ស ន ចេ ក មិ ន លើក ទូ រស័ ព្ទ ទេ។

ពាក់ ព័ ន្ធនៅ ក្នុ ងរឿ ង រ៉ា វ លក់ ដី សហ គ មន៍ នៅ ក្នុងភូ មិស្រែ ថ្មី ឃុំ ថ្មស ស្រុ ក បូទុ ម សាគ រ ខេ ត្តកោះ កុ ង ដោ យកា រចុះ ហ ត្ថលេ ខា មេភូ មិ ស ន ចេ ក និង អា ជ្ញាធ រ មូល ដ្ឋាន ពា ក់ព័ ន្ធ មួ យចំ នួ នតូ ច ដែលប្រព្រ្តិត្តអំពើពុករលួយមិនញញើតច្បាប់រដ្ឋ។

សូមលោ ក ហាក់ ឡេ ង អ ភិ បា ល ស្រុក បូ ទុម សា គ រ ដែ លជា ម ន្ត្រីរា ជ កា រល្អ ហើ យ បំរើ កា រ ងារ ជូ ន ប្រជា ព ល រដ្ឋ នៅ ក្នុ ង ស្រុ ក បូ ទុសា គ រដែ ល ប្រ ជា ពល រ ដ្ឋ តែ ងតែ ស រ សើរ រូ ប លោក ថា ល្អនោះ សូ មលោកអ ភិបា ល ស្រុក មាន វិ ធាន កា រចំ ពោះលោក ស ន ចេ ក មេភូមិស្រែថ្មី និង មេឃុំថ្មស ផ ង បើ មិន ដូ ច្នោះទេ ដីស ហ គម ន៍ ដី ព្រៃលិ ច ទឹ ក ដី ព្រៃ កោង កាង រលាយអ ស់ដោ យ សារមេ ភូ មិ ស ន ចេ ក និង មេឃុំ អិក កួន នេះ ។

សូមអ ង្គ ភាព ប្រ ឆាំង អំ ពើ ពុក រ លួយ មេត្តា ចុះ មកស៊ើប អង្កេ ត មន្ត្រី ខិល ខូ ចមួ យ ចំនួ ន តូច នៅ ក្នុ ងឃុំ ថ្មស នេះផ ង ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here