លោក អិក គួន មេឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ ស្តាអូរ និងស្តាសមុទ្រ ក្រោមការតាមដាន របស់ប្រជាពលរដ្ឋ

0
77

ខេត្តកោះកុង ៖ នារដូវវស្សានេះ ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង បានតាមដានការស្តាអូរ ស្តាសមុទ្រ បញ្ចៀសការលិចលង់ភូមិឋាននៅមូលដ្ឋាន ដែលដឹកនាំដោយលោក អិក គួន មេឃុំថ្មស ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាំទ្រ តែក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់លោកមេឃុំ អិក កួន ថាបានយកថវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទំលាក់លុយអោយមកកសាងផ្លូវ ជួសជុលផ្លូវ នៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំ តែមេឃុំ អិក កូន បានយកថវិការទាំងអស់នេះ យកមកចាយវាយខ្ជះខ្ជាយ ខុសខ្ទង់ យកលុយទាំងអស់នេះយកមក ស្ដាអូរទៅវិញ ហើយដាក់ដេញថ្លៃស្ងាត់ៗ កឹបកេងគ្នាពុករលួយជាមួយអ្នកម៉ៅការស្ដាអូរទៅវិញ ហើយការដាក់ដេញថ្លៃស្ដាអូរនេះ ត្រូវដាក់ គ្រឿងចក្រមកស្ដាអូរ តែធាតុពិតប្រាកដនោះ គឺប្រើប្រាស់កម្លាំងកម្មករយកមកស្ដាអូរ ស្ដាសមុទ្រទៅវិញ។

សូម បញ្ជា ក់ ថា មូ ល ហេ តុដែ ល ធ្វើ ឲ្យរាំ ង ស្ទះ អូរ រាំង ស្ទះ ប្រ ឡា យទាំ ង អ ស់នេះ ម កពី កូ ន ក្មួ យ រប ស់ មេ ឃុំ អិ ក កួ ន និ ង ប ក្ស ពួក បណ្ដា ញ រ បស់ មេ ឃុំ ដែ ល បាន សា ងស ង់ រំលោ ភ បំ ពាន លើ ដី ចំ ណីអូ រ និ ង លើ អូរ តែ ម្ដ ង ។

អ្ន ក ដែល បំ ពា ន រំ លោភ សា ង ស ង់ផ្ទះ លើ អូ រ នោះរួ ម មាន ៖
១ មេ ភូ មិ ថ្ម សឈ្មោះ ជា សុ ថាវិ រិ ទ្ធ ហៅ តី ជា ក្មួយ មេ ឃុំ អិ ក កួន
២ ឈ្មោះ ធឿ ន ជៀ វ មុខ ងា រ ជា ប្រ ជាកា រ ពា រ ភូមិ ត្រូ វ ជាក្មួ យ មេ ឃុំ
៣ ឈ្មោះ ស៊ុ ន សេ ង ត្រូវ ជា ក្មួ យ មេ ឃុំ
៤ ឈ្មោះ ប៉ា អា ក្រឹ ម ជា ក្មួ យ មេឃុំ អិ ក កួ ន
៥ ជា ង អៀ ត ធ្វើផ្ទះ លើ អូ រ មេ ឃុំ អិក កួ ន ជា អ្ន ក អោយ សា ង ស ង់ លើអូ រ ហើ យ មេឃុំ រូ ប នេះ បា ន ចេ ញថ្លៃ ធ្វើ ផ្ទះនេះ ទៀ ត ផង

តាម ប្រ ភ ពព័ ត៌ មា ន ពី ម ន្ត្រីសា លា ឃុំ ថ្ម ស និ ង អ្ន ក ជិ ត ស្និ តស្នា ល ជា មួ យ មេ ឃុំ បា ន និ យាយ ថា មេឃុំ អិ ក កួ ន ចេញ លុ យ អោ យជា ង អៀ តក្នុ ង កា រ សា ង សង់ ផ្ទះ លើ អូ រ មេ ឃុំចំ ណា យ លុយ អ ស់ ១ ៥ ០០ ដូល្លា អោ យ ឈ្មោះជា ងអៀ ត សំ រា ប់ ស ង់ផ្ទះ លើ អូ រ។

អ្ន កសា រ ព័ត៌ មា ន បានសួរលោកមេឃុំ អិក កួ ន ពាក់ពន្ធ័បញ្ហាខាងលើ លោកបានឆ្លើ យ ថា ការ ស្ដាអូ រនេះ គេ មា ន គ ម្រោង តាំងពីឆ្នាំ មុ ននោះ ម ក ហើយ លុ យ ដែល ស្ដាអូ រនេះមា នថ វិកា រចំ នួន ១ ៤ ០, ០ ០០ ០០ ០ លាន រៀ លទេ (មួ យ រយ សែ សិប លាន រៀល)លុ យដែ លស្ដា អូ រ នោះ។
លោ កមេ ឃុំ អិក កួ ន ប ន្ត ថា រឿ ង ស្ដា អូរ នេះ លោ ក បា នម៉ៅ ការ ទៅ លើ អ្នក ដេ ញថ្លៃ អ ស់ ហើយ រឿ ងជួ ល កម្ម ក រ ប៉ុន្មា ន នោះ ឬរឿ ង អ្វី នោះ លោក មិ ន បា នដឹ ង ទេ ។ លោ ក មេ ឃុំ ប ន្ត ទៀ តថា រឿងលុយ ១៤ ០ , ០០ ០ ០ ០០ រៀ ល នេះធ្វើ ស្ពា ន មួយ ទៀ ត ហើ យ លុយ ស ម្រា ប់ កសា ង ផ្លូ វ ក្នុ ង ឃុំ ឬ ជួ ល ជុល ផ្លូ វ ជួស ជុ ល ស្ពាន មិន មា នលុ យ ទេ នៅក្នុ ង ឃុំ នេះ ពី ព្រោះ លុ យគ ម្រោ ង ឃុំ មិន អា ច យក ម ក ជួ សជុ ល ផ្លូ វ ឬ ស្ពា ន បា ននោះ ទេ បើ ជួ សជុ ល ផ្លូ វ ស្ពា ននោះ គឺសុំ សប្បុ រ សជ ន ទេ មិន អា ច យ ក លុ យឃុំ ទៅ ធ្វើ អ្វីទេ ។ លោក មេ ឃុំ ប ន្ត ទៀ តថា រឿ ងប្រ ជា ព ល រ ដ្ឋ មក ចូ លរួ ម នៅ ក្នុ ងកា រ ដេ ញ ថ្លៃ នោះមិ ន មា នទេ ពី ព្រោះ រឿង នេះ ជា គ ម្រោង រ ប ស់ ឃុំទេ នេះ ជា ស ម្ដីរ ប ស់ មេឃុំ អិ ក កួន ។ចំ ណែ កអ្ន ក ដេ ញថ្លៃ នៅ ក្នុ ង ការ ស្ដាអូ រប្រ ឡា យ នៅឃុំ ថ្ម ស ឈ្មោះ ស ម្ប ត្តិ ស្រី លី ន បា ន និ យាយ ប្រា ប់ អ្នក សា រព័ ត៌ មា នតា មទូ រ ស័ព្ទ ថា រឿង ដេ ញ ថ្លៃស្ដា អូ រ នេះ គាត់ ដេ ញ ថ្លៃបា ន តែ ៦ ០លា ន រៀ ល ទេ ( ហុ ក សិប លា ន រៀល ) ហើ យ ប្រើ កម្លាំ ង ក ម្ម ករ ស្ដា អូ រដោ យ ដៃ។ លោក ស ម្បត្តិ ស្រី លី ន ប ន្ត ថា រឿង ស្ដា អូ រ ប្រើក ម្ម ករ ពី ព្រោះ អូ រទាំ ង អ ស់នេះ វា ពិ បាក ដោ យ សា រទើ ស ផ្ទះប្រ ជា ព ល រដ្ឋ ហើ យ បើក ន្លែ ងណា មិ ន ទើ សផ្ទះ ប្រ ជាព ល រ ដ្ឋទេ គាត់ នឹ ង យ កគ្រឿ ង ច ក្រ ចូ ល ធ្វើទៀ ត ។ លោ ក សម្ប ត្តិ ស្រី លី ន ប ន្ត ថា រឿ ង ស្ដា អូ រ គា ត់ ធ្វើ នេះ ត្រឹម តែ លុ យ ៦ ០លា ន រៀល ទេ ហើយនៅ ធ្វើ លូជ្រុ ង លូមូ លពី រក ន្លែ ង ទៀត តែ មិន ដឹ ងថា ធ្វើ នៅ ក ន្លែ ងណា នោះ ទេ គាត់ ថា ចាំសួ រ គេ សិន ។ ចំណែ ក លុ យផ្សេ ង ៗ ទៀ តនោះ គា ត់ មិ នទា ន់ បា នដឹ ង នៅ ឡើយ ទេ ហើយលុ យ ១ ៤ ៥ ,០ ០ ០ ០ ០ ០ លាន រៀ លនោះ ក៍ ទុក ស ម្រា ប់ ធ្វើលូ ជ្រុ ង លូមូ ល ទៀត ចំ ណែ កគា ត់ បាន លុ យ ម កត្រឹ ម តែ៦ ០ លា នរៀ ល ទេ ។
លោ ក ស ម្ប ត្តិ ស្រី លី ន បន្ត ថា សូ ម អោយ លោ ក ឈី វ មិ ន បា ច់និ យា យ អ្វីទេ រឿ ង នេះ នេះ ជាកា រ សំ ណូម ព រប ស់ លោក ស ម្ប ត្តិ ស្រី លី ន ។

លោក មេឃុំ អិក កួ ន បា ន យ កថ វិ កា រដែ ល រ ដ្ឋាភិ បា ល ទំលា ក់ ម កអោ យ ដើម្បី ក សា ងក្នុ ង ភូ មិឃុំ ដើម្បី ត ម្រូវ កា រ រ បស់ ប្រ ជា ពល រ ដ្ឋក្នុង មូ ល ដ្ឋាន តែផ្ទុ យ ទៅវិ ញលោ កមេ ឃុំ អិក កួន បា ន បំផ្លិ ច បំ ផ្លា ញអ ស់ ហើយ ឃុ ប ឃិ តគ្នា ជា មួ យ អ្នក ម៉ៅ កា រ ដេញ ផ្លៃ ស៊ី ថ វិ ការ រ ប ស់ ជាតិ អ ស់ ដោ យ សា រ មេឃុំ អិ ក កួន និង ឈ្មោះ ស ម្ប ត្តិ ស្រី លី ន ដែ ល ជា អ្ន កម៉ៅ កា រស្ដាអូ រ ស្ដា សមុ ទ្រ។ សូ ម បញ្ជា ក់ ថា ថវិ កា រ ដែលមេ ឃុំ យ កម ក ស្ដា អូរ ស្ដារ ស មុ ទ្រនេះ មាន ចំ នួ ន លុយ មួយ រ យ សែ សិ បប្រាំ លា ន រៀល ( ១ ៤៥ , ០ ០០ ០ ០០ លា នរៀ ល ) ។បញ្ហានេះសូមសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង មេត្តាជួយពិនិត្យបញ្ហាមិនប្រក្រតីនេះផង៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here