កា ស៊ីណូ ហាទៀ ងវេហ្គាស លួចបើកស ង្វៀ ន ជ ល់ មាន់ ដោយ មា ន វត្ត មាន លោ ក សួន វិ សាល ប្រ ធា ន គណៈ មេ ធា វីកម្ពុជា ចូ ល លេ ងយ៉ា ង រំភើ យ ខណ : រ ដ្ឋាភិ បា ល កំ ពុ ង ប្រ យុទ្ធ ប្រឆាំ ង ជំ ងឺកូ វី ត1 9 យ៉ា ងស ក ម្ម

0
261

ខេ ត្តកំ ពត ៖ តា មសេ ច ក្តី រា យកា រ ណ៍ពីខេ ត្ត កំព ត បា ន ឲ្យដឹ ង ថា មា ន អ្នក ញៀ ន ល្បែង ជាព ល រ ដ្ឋខ្មែ រ បាន ភ្លូ កទឹ ក ភ្លូ កដី ចូល ទៅ លេ ង ល្បែង ជ ល់ មាន់ ក្នុង កា ស៊ី ណូមួ យ ជា ប់ព្រំ ដែ វៀ តណា មឈ្មោះ ហា ទៀ ង វេហ្គា ស ( C a si n o H at i e n V e ga s ) មា ន ទី តាំ ង នៅច្រ ក ទ្វា រ អ ន្ត ជាតិ ព្រែ ក ចាក ជា ប់ ព្រំ ដែន ប្រ ទេ ស វៀ តណា ម ស្ថិត ក្នុ ងភូ មិថ្កូវ ឃុំឬស្សីស្រុកខាងលិច ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត ដែ ល លួ ចបើ ក ដោយ គ្មា នច្បា ប់ អនុ ញ្ញាត្តិ ។

ប ន្ទា ប់ពី បា នផ្ទុះ ជំ ងឺឆ្ល ង កូ វីដ 1 9ជា សក លនោះ ម ក ស្ថា ន ភាព នៅ តា មព្រំ ដែ នទាំ ង អា ជ្ញា ធរ ក ម្ពុ ជានិ ង វៀត ណា ម បាន បិ ទ ព្រុំ ដែន ព្រោះ ខ្លាច កា រ ឆ្លង រា លដា ល កូវី ដ ១ ៩ ខ ណ : អា ជ្ញា ធ រវៀ ត ណា ម មិន អោ យ ព ល រដ្ឋ រ ប ស់ គេឆ្ល ង កាត់ ព្រំ ដែ ន មក លេ ង ល្បែ ងនៅ កា ស៊ី ណូ ក្នុង ទឹ ក ដី ក ម្ពុជា នោះ ទេ ។ ចំណែក រាជ រដ្ឋា ភិ បាល និ ង ក្រ សួ ងសុ ខា ភិ បាល ក៏ បា ន ចេ ញ បទ ប ញ្ជា បិ ទកា ស៊ី ណូ ទូទាំ ង ប្រទេ ស ព្រោះ ខ្លា ច ឆ្ល ង កូវី ដ 1 9 ក៏ ប៉ុ ន្តែ កា ស៊ី ណូ ហា ទៀង វេហ្គា ស មួ យនេះ យ ក ខ្ន ងអ្ន ក ដឹ កនាំ ថ្នា ក់ លើម ក អួត អា ង ហើយ លួ ចបើ ក ស ង្វៀន ជ ល់មា ន់ យ៉ា ងគ គ្រឹ ក គគ្រេ ង ដោយ ល្មើ សបំ រា ម រប ស់ រា ជរ ដ្ឋា ភិ បា ល និ ង ក្រសួ ងសុ ខា ភិ បាល ក្នុ ង កា រទ ប់ ស្កា ត់ ការ ឆ្ល ង រា លដា ល ជំ ងឺ កូវី ដ 1 9 ជាពិ សេ ស អា ជ្ញា ធ រមា ន ស ម ត្ថកិ ច្ច ខេ ត្ត កំព ត ហាក់ ដេ កល ក់ ពុំ មាន វិ ធា ន ការ ទ ប់ ស្កាត់ និ ង ប ង្ក្រាប ល្បែ ង ជល់ មា ន់ ដ៏ អ ស្ចារ្យ នៅ ក្នុ ង កាស៊ី ណូ ហា ទៀ ងវេហ្គាស នោះ ឡើ យ ។

កាស៊ីណូ ហាទៀងវេហ្គាស បា នបើ កលេងល្បែងជល់មាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិ សេសនៅ ថ្ងៃ ព្រហ ស្បតិ៍ ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ គឺជាថ្ងៃជល់មាន់គូរពិសេសដែលមានអ្នកធំ ៗ ទៅចូ ល លេង យ៉ា ងរំ ភើយ ហើយ តា មប្រ ភ ពព័ ត៌ មា ន ច្បាស់ កា រ បាន ឲ្យដឹ ង ថា លោក សួន វិសាល ប្រធា នគ ណៈ មេធា វី ក ម្ពុជា ក៏ មា ន មុ ខនៅ ថ្ងៃ ពិ សេ ស នោះដែ រ ដោ យ បា នចូ ល លេ ង ជ ល់មា ន់ ចា ប់គូ រ ធំ ៗចា ប់ ពី 1 5 0 00 ដុល្លា រទៅ 25 0 0 0ដុ ល្លា រ ។

ប្រភពរាយការណ៍ចេញពីសង្វៀនជ ល់ មាន់ខាង លើបា នឲ្យដឹងថា សូម្បីតែ កៅ អីរ បស់ លោក សួន វិសាល គឺជា កៅ អីពិ សេ សដែ ល ក្រុ មអ្ន ក ជល់ មា ន់ ហៅ ថា កៅអី ស្ដេ ច គឺគេទុ ក កៅអីពិសេ សនេះសម្រា ប់ តែលោក សួន វិសាល ប្រ ធា នគ ណៈ មេ ធា វីក ម្ពុ ជា អ ង្គុយ តែ ប៉ុ ណ្ណោះ ហើយនៅជុំ វិញ លោក សួន វិសាល គឺ មា នប ក្ស ពួ ក កូ នចៅ អ ង្គុ យ ជុំ វិញ កា រ ពា រយ៉ា ង មុ ត មាំតឹ ង រឹ ង បំផុ ត ។

ប្រភ ព ព័ត៌ មា នខា ងលើ បា នឲ្យ ដឹ ង ទៀត ថា លោ ក សួន វិសាល ប្រធា ន គណៈ មេ ធា វីក ម្ពុ ជា និ ងជា មេ ធា វីល្បី ឈ្មោះ មាន វ ត្តមា ន នៅ ស ង្វៀន ជ ល់ មា ន់កា ស៊ី ណូ ហា ទៀ ងវេហ្គាស ជារៀងរា ល់ថ្ងៃ ពិសេស គឺថ្ងៃ ព្រ ហស្បតិ៍ ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ និងមា នភា គ ហ៊ុន បើ ក សង្វៀ ន ជ ល់មា ន់ ខាង លើទៀតផង ហើយ ដោយ មា នឋា នៈ ខ្ព ង់ខ្ព ស់ ទើ ប អា ជ្ញា ធរ ខេ ត្ត កំព ត មិ នហ៊ា ន ប៉ះ និង បិ ទ សង្វៀ ន ជ ល់មា ន់ ខា ងលើ នេះ ទេ ។

ប្រ ជា ពល រដ្ឋ នាំគ្នា រិះ គន់ ថា ក្នុ ង តួនា ទីជា អ្ន ក កា ន់ច្បាប់ លោក សួន វិសាល ជាមេធាវី ល្បីឈ្មោះ ពុំ គួរ ណា រំលោ ភ បំ ពាន ទៅ លើ ច្បាប់ ហា ម ឃាត់ រ ប ស់រា ជ រដ្ឋា ភិ បាល និ ង ក្រសួ ង សុខា ភិ បាល ក្នុ ង កា រ ទ ប់ស្កា ត់ កា រ ឆ្លង រា ល ដា លនៃ ជំ ងឺ កូវី ដ 1 9 នោះ ឡើយ ជា ពិសេ សលេង ល្បែ ង ជ ល់ មាន់ នាំគ្នា ចាក់ លុ យទាំ ង ដុំៗដែល ជាល្បែ ងស៊ី ស ងខុ ស ច្បាប់ ជា គំ រូមិ ន ល្អ ដល់ ម ន្ត្រី រាជការប្រ ជាព លរដ្ឋ ខ ណៈ :លោក សួន វិសាល មានមុ ខងា រ ដ៏ សំខា ន់ គឺជា ប្រ ធាន គ ណៈ មេ ធាវី ក ម្ពុ ជា ក្នុង អា ណ ត្តិ បែជាវក់ លេង ល្បែង ជ ល់មា ន់ ចា ក់ លុ យ ដុ ល្លារ ទាំ ងដុំ ៗ ប ណ្តា ល ឲ្យមា ន កា រ រិះ គន់ ពី ប្រ ជា ព លរ ដ្ឋ គ្រប់ ម ជ្ឈ ដ្ឋាន។ ទ ន្ទឹម នឹ ង នោះដែរ លោក សួន វិសាល សម្បូរលុយលេងជល់មាន់មាន ចំ នួន ទឹ កប្រា ក់ ច្រើ នលើ សលប់ ធ្វើឲ្យ ប្រ ជា ពល រ ដ្ឋ មា ន ច ម្ង ល់ ថាតើ ទឹ ក ប្រា ក់ ទាំ ងនោះ លោក សួន វិសាល រ ក បាន ម ក ពី ប្រភ ព ណា ? ក្នុ ងពេ ល ប្រ ជា ព លរ ដ្ឋ កំ ពុ ង ជួ បកា រ លំ បាក ពី សេ ដ្ឋ កិច្ច និ ង ជីវ ភា ព ក្នុ ង កំឡុ ង ជំ ងឺកូ វី ដ 19 រា ត ត្បាត នៅ លើ សក ល លោ ក ។

ប្រជា ព ល រ ដ្ឋ ទ ទូច សួ រ ថា កា ស៊ី ណូ ហា ទៀ ង វេហ្គា ស បើ ក ស ង្វៀន ជ ល់ មា ន់ផ្អើ ល ក ក្រើក ទូ ទាំ ងស្រុ ក ខ្មែរ តែ លោ ក ជា វ តា យ ចៅ ហ្វាយ ខេ ត្ត កំព ត ហា ក់ ពុំបា ន ជ្រា បពី ប ញ្ហា អ សក ម្ម នេះទេ ទើ បពុំ ឃើ ញប ញ្ចេ ញ ស្នា ដៃប ង្រា ប និង ប ង្កា ទ ប់ស្កា ត់ កា រ ឆ្លង កូ វី ដ១ ៩ ក្នុង ស ហគ មន៏ ដែ ល រា ជរ ដ្ឋា ភិ បាល និ ង ក្រ សួង សុ ខា ភិ បា ល កំពុ ង ខិ ត ខំទ ប់ ស្កា ត់ ខ្លាំង ណា ស់។ ជា ពិ សេស ប ច្ចុប្ប ន្ន នេះ រា ជ រ ដ្ឋាភិ បា ល ពុំទា ន់ ឲ្យ បើ កកា ស៊ី ណូ នៅ ឡើយ ខណ : ជម្ងឺ កូ វី ដ ១៩ នៅ មា ន ភា ពស្មុ គ ស្មា ញ នៅ លើស ក លោក ដែ ល ប្រ ទេ ស នីមួ យ ៗ មា ន ការ ប្រុ ង ប្រ យ័ត្ន ក្នុ ង កា រ ទ ប់ស្កា ត់ ជំ ងឺ កូ វី ដ 19 ខ្លាំ ង ណា ស់។

មតិ សា ធារ ណៈ សុំឲ្យ ក្រ សួង សុ ខា ភិបា ល និ ង អ ភិ បាល ខេ ត្ត កំពត មេ ត្តា ចុះ ពិនិ ត្យ និ ង បិទ ស ង្វៀ នជ ល់ មា ន់ ដ៏ម ហិ មា នៅកា ស៊ីណូ ហា ទៀង វេ ហ្គា ស ដែ ល អាច ក្លាយ ជា ប្រ ភ ព ចម្ល ង ជំ ងឺ កូវី ដ 1 9 ចូល ក្នុង ស ហ គ មន៏ ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here