ដំណឹងល្អរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះតម្លៃភ្លើងមួយគីឡូសល់ត្រឹមតែ 380 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង

0
71

…………………………………………
ក្នុងពេល មាន ជំងឺ កូ វី –១៩ ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ បាន ប្រើប្រាស់ អគ្គិ ស នី អស់ ច្រើន ជាង មុន ព្រោះ ពួកគេ ស្នាក់ នៅផ្ទះ ដើម្បី បង្ការ មិ ន ឱ្យ ឆ្លង មេរោគ នេះ ស្រប តាម ការ អំពាវនាវ របស់ រា ជ រដ្ឋាភិបាល ។

ដើម្បី ជួយ សម្រួល ដល់ ជីវភាព របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ ឆ្នាំ ២០២០ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាល បាន កាត់ បន្ថយ តម្លៃ អគ្គិសនី ជូន ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រើប្រាស់ ជា ប្រភេទ លំនៅឋាន រួមមាន ៖ លំនៅឋាន ប្រើ អស់ពី ១–១០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ក្នុង ១ ខែ មានតម្លៃ ៣៨០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ប្រើ អស់ពី ១១–៥០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ក្នុង ១ ខែ មានតម្លៃ ៤៨០ រៀល

ជាការ កត់សំគាល់ អគ្គិសនី គឺជា គោលនយោ បាយ សំខាន់ មួយ ក្នុងចំណោ ម គោ លនយោ បាយ អាទិភាព សំខាន់ៗ ចំនួន ៤ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រៅពី ទឹក ផ្លូវ និង មនុស្ស ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here