លោក សុ ខ សុទ្ធី អភិ បា លរ ង ខេត្ត កោះ កុង មានអាថ៏កំបាំង ជាមួ យ អ្នក សា រ ព័ត៌ មាន រើសអើង ថែម ទាំងកំ រាម កំ ហែងចា ប់ អ្ន កសា រ ព័ត៌ មាន និងដេ ញ ចេញ មិន អោ យថ ត ស កម្ម ភា ពចុះ ប ង្ក្រាប ខ្ទម ដែ លស ង់ លើដី ឧទ្យា ន ជា តិបូ ទុ មសា គ រ

0
38

ខេត្តកោះកុង ៖ លោ ក សុខ សុទ្ធី អភិ បា លរ ង ខេត្ត កោះ កុង ទ ទួល ប ន្ទុក ដី ធ្លី បា ន ដឹក នាំក ម្លាំងស ម ត្ថ កិច្ច ច ម្រុះ ចុះ ភ្លូ កទឹ ក ភ្លូក ដី ប ង្ក្រាប ប ទ ល្មើស ខ្ទម និង ដំ ណាំ ផ្សេ ងៗ ដែ លបា ន ស ង់នៅ លើ ដី ឧ ទ្យា ន ជាតិ បូទុ ម សាគ រ ដែ ល មា នទី តាំ ងនៅ ក្នុ ង ទី១ ភូមិ ចំ កា រលើ ទី២ ភូ មិស្រែ ថ្មី ទី៣ ភូមិ ចំល ងគោ ស្ថិតនៅ ក្នុ ងឃុំ ថ្ម ស ស្រុ ក បូទុ ម សា គរ ខេត្ត កោះ កុង ដែលចំ ណា ត់កា រ ខា ងលើ ទ ទួល បា នកា រគាំ ទ្រពី ប្រជា ពល រ ដ្ឋ។

លោក សុខ សុ ទ្ធី អ ភិបា លរ ង ខេត្ត កោះ កុង បា ន ដឹ កនាំ ក ង កម្លាំ ង ចម្រេះ ចុះ ម ក បង្ក្រា បខ្ទមលួចសង់នៅក្នុងដីឧ ទ្យាន ជា តិនោះ ក៍ មា នវ ត្ត មាន លោ ក ចា ន់ តា រ៉ា ព្រះ រា ជ អា ជ្ញា រ រង ខេត្តកោះកុងវ័ យ ក្មេ ង រូ ប ស្រ ស់ សង្ហា ចេះ ដឹ ង ខុ ស ត្រូ វ ពី មូ ល ហេ តុ ។

ប៉ុ ន្តែ គួរចំ លែក នៅ ក្នុ ង កា រ ចុះ ប ង្ក្រាប ខ្ទ មដែ ល ស ង់ លើដី ឧ ទ្យា នជា តិ លោ ក សុ ខ សុ ទ្ធី អ ភិបា ល រ ង ខេ ត្តកោះ កុ ង បា ន ហា ម ឃា ត់ អ្ន ក សារ ព័ត៌ មា ន ពី រ នា ក់ ១ មា ន ឈ្មោះ កុ ក ទិ ត្យ ភេ ទ ប្រុ ស អា យុ ៥ ៤ ឆ្នាំ អ្នក សា រព័ ត៌ មា ន U M A ទូ រ ទ ស្ស ន៍អ ន ឡាញ (U M A T V ON L lN E ) ទី ២ឈ្មោះ យួ ន ឈី វ ភេ ទ ប្រុស អា យុ ៥០ ឆ្នាំ ជា ចា ង ហ្វា ង គេ ហ ទំ ព័ រ កោះ កុ ង ព័ ត៌ មា នទា ន់ ហេ តុ កា រ ណ៍ ហើ យ ត្រូ វ ជា គ ណ កម្មា ធិ ការ នា យ កប្រ ព័ ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ្សា យ ព័ ត៌ មា នអា ស៊ា ន ( U MA ) ប្រ ចាំ នៅប្រ ទេ សក ម្ពុ ជា ។

លោក សុ ខ សុ ទ្ធី បា ន ប្រើ សិ ទ្ធិ អំ ណា ច ចំ ពោះ អ្ន ក សា រ ព័ ត៌ មា ន ហា ម ឃា ត់ អ្ន ក សា រ ព័ ត៌ មា ន គំ រា ម កំ ហែ ង ចា ប់ ច ង់ មិ ន អោ យ ចូ ល ថ ត ស ក ម្ម ភា ព នៅ ក្នុ ងកា រ ចុះ ប ង្ក្រាប រុះ រើខ្ទ ម អា នា ធិ ប តេ យ្យ ដែ លបា ន សា ង ស ង់ នៅ លើ ដី ឧ ទ្យា ន ជា តិ បូ ទុ ម សា គ រ នោះ មិ ន តែ ប៉ុ ណ្ណោះ
លោ ក សុ ខ សុ ទ្ធី អ ភិ បាល រ ង ខេ ត្ត កោះ កុ ង បា ន ប្រើ សិ ទ្ធិ អំ ណា ច អោ យ ព្រះរា ជ អា ជ្ញា រ ង ម ក ប្រា ប់ អ្ន ក សា រ ព័ ត៌ មា នទាំ ង ពីរ រូ ប ថា អោយ ចា ក ចេ ញពី ទី កន្លែ ង ដែ ល ស ម ត្ថ កិ ច្ច កំ ពុ ង រុះរើ ខ្ទ ម អា នា ធិ ប តេ យ្យ និង អោ យ ចា ក ចេ ញ អោ យ ផុ ត ហើ យ មិន អោ យ ថ ត ជា ដា ច់ ខា ត ។
នៅ ពេ ល នោះ ដែ រ លោ ក សុ ខ សុ ទ្ធី បាននិយាយប ន្ត ថា ខ្ញុំ មិ ន ត្រូ វ កា រ អ្ន ក សា រ ព័ ត៌ មា ន ផ្សេ ង ម ក ទេ ហើ យ ក៏ មិ នអ ញ្ជើ ញ លោ ក ឈី វ ឯ ង ម ក ដែ រ ខ្ញុំ មា ន អ្ន ក សារ ព័ ត៌ មា ន ខ្ញុំ ម ក ហើយ មិ ន ត្រូ វ កា រ អ្ន ក សា រ ព័ ត៌មា ន ម ក ឡា យ ឬ ផ្សា យផ្ដេ ស ផ្ដា ស នោះ ទេ ។ នេះ ជា ស ម្ដី លោក សុ ខ សុ ទ្ធី និ យា យ ចំ ពោះ មុ ខ អ្ន ក សា រ ព័ ត៌ មា នទាំ ង ពីរ នា ក់ពិ ត ៗ ។

នៅ ពេ លបង្រ្កាបខ្ទ ម អានា ធិប តេ យ្យរួចហើ យ លោក សុខ សុទ្ធី បាន ផ្ញើ សម្លេងតាមមិសេជើឲ្យលោក យួន ឈីវ ថា អោយមកជួបនៅអូរយូរ យ៉ា ហើ យ ប ន្ទា ប់ម កទៀ ត លោ ក សុ ខ សុ ទ្ធី ថា អោ យ ម ក ជួ ប នៅក ន្លែ ងឡា ន រ ប ស់គា ត់ វិ ញ ដើ ម្បីផ្ត ល់ បទ ស ម្ភា សន៍ ។

នៅ ពេ ល នោះ លោក សុ ខ សុ ទ្ធី អភិ បា ល រង ខេ ត្ត បាន ផ្ត ល់ បទ ស ម្ភាស ន៍ ជាមួ យ អ្ន កសា រ ព័ត៌ មា ន ថា លោក ចុះ ម ករុះ រើខ្ទ ម អា នា ធិប តេយ្យ នៅ លើដី ឧទ្យា ន ជាតិ បូ ទុ ម សាគ រនេះ រ ដ្ឋ បា លខេ ត្ត កោះ កុង ចុះ មក រុះ រើ ដីទាំ ង អ ស់ នេះ ទុ កជា ស ម្ប ត្តិរ ប ស់រ ដ្ឋ វិញ ។ លោ ក សុខ សុ ទ្ធី ប ន្តថា បើសិ ន ប្រ ជា ពល រ ដ្ឋ រ ស់ នៅអ ត់ដី ធ្លី ពិត ប្រា កដ មែន សូ ម ប្រជា ព លរ ដ្ឋ ធ្វើ ការស្នើ សុំ សំណើ រ ទៅ លោក មេឃុំ លោ ក អ ភិ បា លស្រុ ក ដើ ម្បីកា ត់ ឆ្វៀល ដីស ម្រា ប់រ ស់ នៅ ។ លោ ក សុ ខ សុ ទ្ធី ប ន្ថែ មទៀ ត ថា លោ ក ម ក ការ ពា រដី នេះ មិ នមែ ន ទុក អោយ ក្រុ មហ៊ុ នណា នោះ ទេ គឺ កា រ ពារ ដី រដ្ឋ ទេ ចំ ណែ កដីក្រុ ម ហ៊ុ នរ៉ូ យ៉ា លគ្រុប គេ មាន ច្បាប់ រ បស់ គេទេ ហើ យ មាន ស ជ ណ ទៀត ហើយ ក៍ ប៉ុ ន្តែមិ នដឹ ង ថា ដី ក្រុម ហ៊ុន នោះ នៅ កន្លែ ង ណានោះ នៅ លើយ ទេ ។

អ្នកសា រ ព័ត៌ មា ន សូម ថ្លែ ងអំ ណ រគុ ណ ចំពោះ លោក សុខ សុធី ដែល បានផ្ដ ល់ប ទ សម្ភា ស ន៍បំ ភ្លឺ ចំ ពោះ ការ រុះ រើខ្ទ ម អា ណាធិ ប តេយ្យ ដែ ល លួច សា ង ស ង់នៅ ក្នុ ងឧ ទ្យា នជា តិបូទុមសាគរ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះ ម តិ សាធា រណៈ បា នរិះ គន់ថា កា រ រើស អើង អ្ន ក សារ ព ត៍មា ន គឺ ធ្វើ ឲ្យប៉ះ ពា ល់ដ ល់ សេ រី ភាព សា រ ព័ ត៌មា ន ដែលសារព័ត៌មាន តែង តែចុះ ផ្សាយ នៅកា រ អភិ វ ឌ្ឍ រប ស់ ស ង្គម ជូ ន រា ជរ ដ្ឋា ភិ បាល និ ងប្រ ជាព លរ ដ្ឋ ដើម្បី រួ មគ្នា ក សា ង ស ង្គម មួ យដ៏ ល្អ ត្រ ចះត្រ ច ង់ ស្រ ប តា ម គោល ន យោបា យ រ ប ស់រា ជ រ ដ្ឋាភិ បា ល ដឹក នាំ ដោ យស ម្ដេ ច តេជោ ហ៊ុន សែ ន នាយ ក រដ្ឋ ម ន្ត្រីនៃ ព្រះ រា ជាណា ច ក្រ កម្ពុ ជា។

កន្លងម ក ស ម្តេ ច តេជោ ហ៊ុ នសែ ន នា យក រ ដ្ឋ មន្ត្រី នៃ ព្រះ រា ជា ណាច ក្រ ក ម្ពុជា មានអនុសា ស ន៍ថា ដី ធ្លី ទាំ ងអ ស់ដែ ល ប្រ ជាព ល រដ្ឋអា ស្រ័ យផ ល ជា ក់ ស្តែ ង ត្រូ វកា ត់ឆ្វៀល ជូ ន ប្រជា ពល រ ដ្ឋ។
ស ម្ដេ ចតេ ជោ ហ៊ុ ន សែ ន នា យ ករ ដ្ឋ មន្ត្រី នៃ ព្រះ រាជា ណា ចក្រ ក ម្ពុជា មា នអនុសាសន៍ទៀតថា ម ន្ត្រី រាជ ការ ទាំង អ ស់ ត្រូ វតែ សហ កា រជា មួ យ អ្ន កសា រ ព័ត៌ មា ន មិ ន ត្រូវ លា ក់លៀមរឿ ង អ្វីមួ យជា មួ យ អ្នក សា រព័ ត៌ មាន នោះ ទេ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here